Juridische kennisgeving en privacyverklaring

Juridische kennisgeving - Gebruiksvoorwaarden 
Deze website wordt u aangeboden door Goltens en mag alleen worden gebruikt ter informatie. Door het gebruik van de Website of het downloaden van de informatie ("Materialen") van de Website geeft u aan dat u akkoord gaat met voorwaarden zoals die in deze Kennisgeving zijn uiteengezet. Indien u niet akkoord gaat met eender welk deel van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

Beperkte licentie 
Onderhevig aan de in deze Kennisgeving uiteengezette voorwaarden kent Goltens aan u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte recht toe voor toegang tot, gebruik van en weergave van deze Website.

Beperkingen voor het gebruik van het Materiaal 
Goltens machtigt u uitsluitend voor het weergeven en downloaden van de Materialen op deze Website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Deze machtiging is geen eigendomsoverdracht van de Materialen en kopieën van de Materialen. Het is niet toegestaan de Materialen op welke wijze dan ook te wijzigen, reproduceren, publiekelijk weer te geven of te distribueren of anderszins te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de Materialen aan andere personen over te dragen. Deze Website, inclusief alle Materialen, vallen onder het copyright van Goltens. U gaat ermee akkoord zich aan alle wereldwijde copyrightwetgeving te houden bij uw gebruik van deze Website en elk onbevoegd kopiëren van de Materialen te allen tijde te voorkomen.

U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Website op geen enkele manier zult onderbreken of proberen te onderbreken. Voorts gaat u akkoord met het volgende:

  • U bent verantwoordelijk voor alle problemen en kwesties voortkomende uit uw gebruik van de Website.
  • U gebruikt de Website op geen enkele manier die inbreuk maakt op eender welke van toepassing zijnde wet of regelgeving of schending van de rechten van eventuele derden veroorzaakt of kan veroorzaken.
  • U zult geen informatie op of via deze Website plaatsen, invoegen, delen, verzenden of uiteenhalen die als schadelijk, obsceen, lasterlijk of illegaal kan worden beschouwd of waardoor Goltens aansprakelijk wordt gesteld.

Indien Goltens van mening is dat zich schuldig maakt of zich schuldig zult maken aan schending van de hierboven genoemde voorwaarden, behoudt Goltens zich het recht voor u zonder opgaaf van reden of rechtvaardiging toegang tot de Website te weigeren.

Geen presentatie 
Goltens heeft deze Website in goed vertrouwen samengesteld. Er wordt echter geen verklaring of garantie afgegeven, expliciet of impliciet, dat de Materialen compleet en/of accuraat zijn. U dient deze informatie altijd te bevestigen voor u een erop gebaseerde actie onderneemt door contact op te nemen met bevoegd personeel van Goltens. U dient geen enkel besluit met betrekking tot investeringen te nemen gebaseerd op de informatie op deze website.

Disclaimer 
De Materialen worden 'as-is' geleverd zonder enige garantie van welke soort dan ook, expliciet noch impliciet.

De Materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Goltens geeft geen garantie over de nauwkeurigheid en volledigheid van de Materialen of de betrouwbaarheid van eender welke bewering of andere informatie die op de Website wordt weergegeven of via de Website wordt gedistribueerd. U erkent dat uw vertrouwen in dergelijke informatie geheel voor uw eigen risico is.

Beperking van schade 
In geen enkel geval kunnen Goltens of eender welke van zijn dochterondernemingen door gebruikers van de Website aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, exemplaire of bijzondere schade, schadeloosstellingen, gevolgschade of andere schade (inclusief, zonder beperking, winstverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of programma's of andere gegevens in uw informatieverwerkingssysteem) die verband houden met het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de inhoud, materialen en functies van de site van of eventueel gekoppelde websites. Aanpassingen Goltens kan op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de Website, de Materialen en de producten. Goltens behoudt zich het recht voor een ieder op elk moment de toegang tot deze Website te weigeren.

Opmerkingen en feedback 
Indien u via de Website reageert naar Goltens met informatie zoals vragen, opmerkingen, suggesties, gegevens of dergelijke, wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd. Goltens heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en heeft het recht deze informatie zonder beperkingen te reproduceren, te gebruiken, te verspreiden, te distribueren en aan derden openbaar te maken.

Alle vormen van communicatie die u naar de Website of via elektronische post verstuurd, is op niet-vertrouwelijke basis en Goltens heeft het recht dergelijke communicatie op eender welke wijze voor welk doel dan ook te reproduceren, te gebruiken, te verspreiden, te distribueren en openbaar te maken. Indien uw communicatie ideeën, concepten, knowhow of technieken bevat, kan Goltens deze voor welk doel dan ook gebruiken.

Koppelingen naar andere Websites 
Mogelijk bevat deze Website koppelingen naar andere websites. Goltens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Evenzo kunnen op andere websites koppelingen naar deze Website staan. Alle eventuele koppelingen naar andere websites worden aangeboden voor uw gemak; het impliceert niet dat Goltens de gekoppelde websites aanbeveelt of ermee geassocieerd is, tenzij nadrukkelijk verklaard.